śpiew:  Witaj nam witaj Jezu Przemieniony, w świętym obrazie od nas uwielbiony (3 x)

pieśń:           O Jezu Przemieniony, stajemy u Twych stóp

                        My dzieci, my poddani, my wierny Tobie lud.

ref.     O Jezu wspomóż nas, wśród naszych szarych dni

            Twój Obraz niech nam w każdy czas, pociechą w sercu lśni.

                        Czy słońce szczęścia świeci, czy w smutku płyną dni

                        Niesiemy Ci jak dzieci, swą radość, ból i łzy.

ref:     O Jezu…

Panie Jezu Przemieniony. Uwielbiamy Cię w pokorze, klęcząc przed Twym świętym obrazem, przez który rozdajesz niezliczone swoje łaski.  Uwielbiamy Cię na tym miejscu, gdzie tylu doznało Twojej opieki, miłosierdzia, pomocy i uradowani z pociechą wracali do swoich domów wielbiąc Ciebie.

Jaśniejący Bóstwem Chryste. Wejrzyj na nas klęczących u Twych stóp, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie, pomnóż w nas wiarę byśmy w niej żyli aż do końca, wzbudź w nas nadzieję i zamiłowanie do Twoich przykazań.

Panie nasz Boże. Spraw to, abyśmy poznali, że z pomocą Twojej łaski możemy wyzbyć się wszelkich wad i grzechów.

Gdy Cię Jezu prosimy o łaskę do dobrego i uświęcenia, przyjmij i racz wysłuchać także wszystkie inne nasze prośby…. .

 Błagamy Cię o te łaski przez Twoje Najświętsze Przemienienie, przez Twoją mękę i śmierć, przez przyczynę i zasługi Najświętszej Twojej Matki i Wszystkich Świętych.

Pieśń:  refJezu, Tyś Pan mój i Bóg mój, Najdroższy Panie Jezu

                        Miłości ma, czysta jak łza i wszystko me.

            O Jezu, Twoje Przemienienie, w cierpieniu daje ukojenie    

            Jezu, więc kocham Cię ze wszystkich sił, kocham Cię Jezu.

             ref:    Jezu, Tyś Pan …

            O Jezu, Ty poświęcasz Siebie, ukryty w Przenajświętszym chlebie          

            Jezu, więc kocham Cię ze wszystkich sił, kocham Cię Jezu.

K. Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste

W. - bądź uwielbiony

Bądź uwielbiony Synu Boga Żywego – bądź uwielbiony

Bądź uwielbiony Odkupicielu świata

Bądź uwielbiony nasz Panie i Zbawicielu

Bądź uwielbiony w tajemnicy chleba i wina

Bądź uwielbiony w Twoim Przemienieniu

Za to, że Przemieniony jesteś zawsze z nami

Za to, że moc nam dałeś stać się dziećmi Bożymi

Za to, że nas prowadzisz do Królestwa Ojca Twojego

Za to, że dla nas stałeś się człowiekiem

Za to, żeś nam ogłosił Dobrą Nowinę

Za to, żeś nas miłości nauczył

Za to, żeś za nas umarł na krzyżu

Za to, że siedząc po prawicy Ojca wstawiasz się za nami

Za to, żeś nam zesłał Ducha Świętego

Za to, że ustawicznie spoglądasz na nas

Za to, żeś nas ukochał odwieczną miłością

Za to, że przyjdziesz w chwale wszystko odnowić

Pieśń:           Jezu, który ukazałeś chwałę swoją na Taborze

                        Przemień nasze życie całe, bo moc Twoja wszystko może.

            W sercach naszych Jezu Dobry, niech Twa miłość znów zakwita

            A w rodzinach poróżnionych, Boży pokój niech zawita.

                        Przyjmij nasze myśli smutne, niech nadzieja w nich zagości

                        Przemień nasze czasy trudne, na czas prawdy i wolności.

K: Przyjdź Przemieniony Chryste i pozostań z nami

W: Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź by nas umocnić na chwile pokusy – Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź by dokonać w nas odnowy życia Bożego

Przyjdź pomóż nam dźwignąć się z upadków

Przyjdź pomóż nam w utrapieniach życia doczesnego

Przyjdź i zaprowadź nas do żywota wiecznego

Pieśn:  Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie, dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie

                        Ref.    Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie            

                                   Strapienia nasze obróć w pocieszenie, obróć w pocieszenie

Umocnij słabych, smutnym daj wesele, niech będziem zdrowi w duszy i na ciele

                        Ref:    Cudowny Boże…

Niech w naszych domach mieszka święta zgoda, niech je omija każda zła przygoda

                        Ref:    Cudowny Boże …

Poszczęść nam Panie w polu i w oborze, chroń od zarazy dobytek i zboże

                        Ref:    Cudowny Boże …

Błogosław Panie naszej pracy znoje, by chleb codzienny miały dzieci twoje

                        Ref:    Cudowny Boże …

Przez Twoje Panie święte Przemienienie, zjedna nam prosim grzechów odpuszczenie

                        Ref:    Cudowny Boże …

Z całego serca niech kochamy Ciebie, i zasłużymy być na wieki w niebie.

                        Ref:    Cudowny Boże …

O Jezu, Który będąc Bogiem , z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, by nas zbawić, przemień  zimne moje serce, bym zawsze trwał w miłości ku Tobie.

Ojcze nasz…  Chwała Ojcu…

 O Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje Bóstwo, tak pomnóż moją wiarę, bym w niej żył i umierał.

Ojcze nasz…  Chwała Ojcu…

O Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą, tak mnie przemień, bym pragnął Ciebie często i godnie przyjmować w Komunii Świętej.

Ojcze nasz….   Chwała Ojcu….

O Jezu, który w czasie Swojej męki modliłeś się za nieprzyjaciół, tak przemień moje serce, bym krzyże znosił cierpliwie, a wszystkie krzywdy chętnie przebaczał.

Ojcze nasz ….   Chwała Ojcu …

O Jezu uwielbiony po Swoim chwalebnym zmartwychwstaniu, zacz wysłuchać próśb moich i przemień wszystkie utrapienia moje w upragnione radości zgodnie z Twoją Wolą Przenajświętszą.

Ojcze Nasz…..  Chwała Ojcu ….

K: Jezu przez cudowne Przemienienie Swoje

W: Zmiłuj się nad nami.

Przedwieczny Synu Boga Żywego, nasz Panie Jezu Chryste. Ofiarujemy Ci te modlitwy jako wyraz naszego oddania. Zmiłuj się nad nami grzesznymi, a przez Swoje Przemienienie, racz wysłuchać wszystkich próśb naszych , które z ufnością do Ciebie zanosiliśmy w czasie tej nowenny. Racz  też przemienić wszystkie utrapienia nasze w upragnione radości zgodnie z Twoją Wolą Przenajświętszą. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Śpiew:                       Żegnaj nam żegnaj Jezu Przemieniony

                                   W świętym Obrazie od na uwielbiony

Po Komunii Świętej

Przez pięciorakie Przemienienie Twoje Panie Jezu, racz się nad nami zmiłować, a przemień gniew Twój i karanie, w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo Twoje Przenajświętsze. Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i utrapienia w radości i pociechy duchowe i doczesne.

Przemień wszystko co złe w dobro.

O to pokornie Ciebie prosimy, abyś nas  niegodnych w  łaskawości Twej wysłuchał , jeżeli taka jest Twoja Przenajświętsza Wola.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.